Tjaktjen Tjåanghkoe 2022

Tjaktjen Tjåanghkoe 2022

Sørsamisk kulturfestival Tjaktjen Tjåanghkoe arrangeres 25. – 28. august 2022 på Saemien Sijte i Snåase/ Snåsa.

Årets tema er Noere-baelien gaaje / Ekkoet fra ungdomstiden.

Ungdommens energi har gjennom alle tider vært en driver for endringer og samfunnsutvikling. I år vil vi feire dette og inspirere nye og gamle ungdommer til å lytte til hjertet og brenne for det som betyr noe for deg!

Kom og bli med når vi samler unge og gamle til samtaler, latter, dans og lek!

--------------------------------

Tjaktjen Tjåanghkoe, mïetsken 25. – 28. b. Snåasesne

Daan jaepien teema Noere-baelien gaaje

Tïjje doekoe noeri ïedtje lea skreejrehtæjjine orreme jarkelidh jïh seabradahkem evtiedidh. Daan jaepien sïjhtebe dam aavoedidh jïh madtjeldehtedh orre jïh båeries noerh vaajmose goltelidh jïh vaajnoem nuhtjedh dïsse mij vihkele dutnjien!

https://tjaktjen-tjaanghkoe.no/.../boelveste-boelvese.../

Tidspunkt
UkedagerDatoTidBeliggenhet
torsdag, fredag, lørdag, søndag25.08.2022
28.08.2022
00:00
23:59
Saemien Sijte