Messa i Malm
©Visit Innherred

Messa i Malm

Messa ble bygd some direktørbolig av Fosdalen bergverks aktieselskap i 1932. Boligen ble i 1950 innredet til funksjonærmesse etter at den nye direktørboligen stod ferdig i 1945. Messa ble vesentlig utvidet og modernisert i 1953 og siden benyttet som representasjonsbolig for tilreisende gjester.

Bergverkshistorie:
I over 90 år har man utvunnet jernmalm fra berget i Malm. Malmfunnet ble gjort i 1906 av Herr Berge Flage som den gang var ansatt stiger i A/S Nordiske Grubekompani, et norsk selskap finansiert fra Sverige. Flage reiste sommeren 1906 rundt i Trøndelag for å lete etter malm, og det var slig som engasjert  malmleter at Flage gjorde sitt funn. Selv om det først og frems var de geologiske forhold som gjorde at Flage kom til Malm, kan nok stedsnavnet hatt sin betydning. Stedet Malm har imidlertid ingenting med jernmalm å gjøre - det er mer sannsylig at Malme eller Malme, som stedet het tidligere, kommer fra sandemo eller grusskette.

Det er vel neppe tidligere forekommet i norsk bergverkshistorie at det har gått så kort tid fra malmen ble funnet til drift kom i gang som i Malm. Allerede en måned etter at malmen ble funnet ble det nær funnpunktet satt igang prøvedrift i den del av forekomsten som er blitt kalt Malmgruva.

I den første driftsperioden ble det bare produsert stykkmalm. Malmen ble da kjørt med hest fra gruva og 1200 m ned til sjøen. Hestekjørin i det bratte terrenget var tungvint og så snart som i 1907 ble det bygget taubane.

Fosdalen bergverks aktieselskap ble utskilt fra A/S Nordiske Grubekompani og stilftet som eget selskap i 1912. Etter krigen ble Fosdalen bergverk overtatt av staten ved industridepartementet som ble drevet frem til konkursen i 1989. I perioden 1990 til 1997 har malmleting vært drevetav et privat selskap kalt Nye Fosdalen Bergverk AS. I dag er det ingen virksomhet i gruvene.

Her kan du se et lite filmklipp om gruvehistorien i Malm.

Eplene i Messehagenhagen".
Annethvert år i september settes opp gruveteatret "Eplene i Messee (i 2020 nå utsatt til 2021). ”Eplene i Messehagen” er et utendørs musikkteater der handlingen er lagt til gruvesamfunnet Malm i Nord-Trøndelag. Tematikken er klasseskillet, både i Malm og i Norge generelt, på 1960-tallet. En klassisk Romeo og Julie-historie om forbudt kjærlighet, her mellom arbeidersønnen og overklassejenta. Men ”Eplene i Messehagen” handler også om motsetningene mellom gruvearbeidere og ledelse og om knuste drømmer, ispedd en god dose humor. Tittelen henspiller på epletrærne i hagen i ”Messa”, representasjonsboligen til direktøren i Fosdalens Bergverk som drev gruva i Malm fra 1906. Her slapp ingen arbeidere inn før i 1980, men ungdom fra bygda lurte seg ofte inn i hagen på epleslang.
Stykket settes opp som uteteater foran det gamle gruvetårnet i Malm.