Innherred og området rundt Trondheimsfjorden er et eldorado for fuglekikkere fra hele verden. Kort avstand til Værnes og lett tilgjenge utsikts- og fototårn gjør området godt tilrettelagt.

Bird watching sites near the Trondheimfjorden in Norway

På kartet over vises de de beste fuglelokalitetene i Trondheimsfjordområdet. «Tårn-ikonet» viser fugletårn, «kikkert-ikonet» viser andre gode fuglelokaliteter og «kamera-ikonet» viser kommersielle fotoskjul (ikke nøyaktig stedsangivelse). Når du trykker på ikonet vil du finne bilder og informasjon om hvilke fugler som finnes og om når og hvordan du får best utbytte av ditt besøk her (på engelsk). Du finner også rykende ferske fugleobservasjoner fra lokaliteten (på norsk).

Fuglekikking: Verdal og omegn

Verdal og omegn har et særdeles rikt fugleliv; det er hele tre fugletårn innenfor ganske små radius og det er kort vei å gå til tårnene.

Beste tidspunkt: Hele året
Se kart over fuglekikkepunkt og fugletårn i området

Tronestangen (Bjørga Fuglefredninsområde og Ørin Naturreservat)

På Tronestangen i Verdal er det observert drøyt 200 ulike fuglearter. Trones og Ørin i Verdal er et eldorado for fugletitting. Det er bygget flere fugletårn i nærheten av kjente biotoper. Områdene på Innherred huser flere tusen kortnebbgjess fra midten av april til midten av mai. I tillegg kan en se en rekke andre vannfuglarter i dette området.

Rinnleiret Naturreservat

Rinnleiret er er et av de største strandengområdene i Norge og er et område med en svært artsrik sump- og strandvegetasjon. Faunaen her skaper et utrolig rikt fugleliv og det er en utmerket rasteplass under trekket for ender og vadefugler. Regelmessige gjester her er også: arktiske vadefugler som tundralo, dvergsnipe, tundrasnipe, sandløper, polarsnipe og sotsnipe

Langnes Naturreservat

Ligger langs Vedalselva. Et område som er dominert av gråor og hegg, men også en rekke spurvefugler, bl.a gulsanger, og dvergspett.

Fuglekikking: Steinkjer og Verdal – Leksdalsvatnet

Leksdalsvatnet er det viktigste ferskvannet i fuglesammenheng i Trøndelag. Lekdalsvatnet er ca 12 kkm lang og ligger både i Steinkjer og Verdal kommune. Området har flere vegetasjonsrike bukter, grunne områder og elvedelta. Dette gir grobunn for et rikt fugleliv, noe som har resultert i ett naturreservat og to fuglefredningsområder.

Leksdalsvatnet huser den største konsentrasjonen av hekkende horndykkere i Norge, opp mot 50 par. Av andre arter som regelmessig blir observert i regionen kan nevnes snadderand, skjeand og knekkand. Både i Hammervatnet og på Leksdalsvatnet blir det sett sivhauk med jevne mellomrom og sivsanger er fast hekkefugl.

Beste tidspunkt: April – september
Se kart over fuglekikkepunkt og fugletårn i området

Fuglekikking: Steinkjer – Beistadfjorden

Beistadfjorden ligger innerst i Trondheimsfjorden med flere fuglekikkingspunkt like ved Steinkjer som ligger lett tilgjengelig. Perfekte rasteplasser for trekkende sjø- og våtmarksfugler og til visse tider finner du tusenvis av kortnebbgjess, i tillegg til mengder av ender og vadere. F.eks: På Gluggen hekker en av Trøndelags største hettemåkekolonier sammen med fiskemåker.

Beste tidspunkt: Hele året, men best i trekktidene og vinterstid.
Se kart over fuglekikkepunkt i området

Fuglekikking: Steinkjer – Vellamelen

Vellamelen Fuglefredningsområde ligger innerst i Hjellbotn i Steinkjer kommune. Under vårtrekket samles bl.a tusenvis av kortnebbgjess her. Andre som kan sees er hvitkinngjess, sædgås, tundragås,   stjertand, knekkand, skjeand og bergand. Generelt er det et godt utvalg av ender og vadere

Beste tidspunkt: Hele året, men best i trekktidene.
Se kart over fuglekikkepunkt og fugletårn i området